Leveringsvoorwaarden:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV)
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 18 januari 2018 (no. 40410403)


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtshandelingen van Leverancier en Afnemer. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor eventuele vervolgovereenkomsten en/of andere overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt afgesproken. Deze voorwaarden gelden in het bijzonder (dus niet uitsluitend) voor het leveren van vlees, vleesproducten (‘zaken’) en aanverwante zaken en voor het verrichten van daarmee samenhangende diensten. Met "Leverancier" wordt bedoeld de rechtspersoon die zaken levert en/of diensten verricht en met "Afnemer" wordt bedoeld de wederpartij van Leverancier.
1.2 Deze voorwaarden mogen ook door de bestuurders, ondergeschikten, agenten en (onder)aannemers van de Leverancier worden ingeroepen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op niet-contractuele vorderingen.
1.3 Partijen komen overeen dat andere voorwaarden buiten toepassing zullen blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.4 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar blijkt/blijken te zijn, zal/ zullen de ongeldige of niet -uitvoerbare bepaling(en) zoveel als mogelijk worden geïnterpreteerd in overeenstemming met toepasbare rechtsregels om de oorspronkelijke intentie van deze bepaling(en) zoveel als mogelijk te benaderen en voorts zullen alle overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Aanbod, aanvaarding en aanpassing van de overeenkomst
Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen van de Leverancier, ongeacht de vorm ervan, zijn vrijblijvend en vormen slechts een uitnodiging om een bestellingsaanvraag te plaatsen.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand bij schriftelijke aanvaarding of door feitelijke uitvoering van de bestellingsaanvraag door de Leverancier.
2.3 Iedere mededeling of gedraging van de Afnemer, impliciet of expliciet, waarbij een bestellingsaanvraag wordt gedaan of een overeenkomst voor de levering door Leverancier van zaken of diensten wordt bevestigd, houdt onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Afnemer in.
Aanpassing
2.4 Een wijziging van en/of een aanvulling op een overeenkomst verbindt Leverancier eerst op het moment dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee heeft ingestemd. Als instemming geldt ook de feitelijke uitvoering van die wijziging en/of aanvulling door Leverancier.
Indien een wijziging van en/of aanvulling op een overeenkomst is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van de overeenkomst aan te passen aan de overeengekomen wijzigingen.
2.5 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde en behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan Afnemer aan afwijkingen van een overeengekomen hoeveelheid of gewicht van 1% of minder (natuurlijk gewichtsverlies tussen verzenden en ontvangen) geen rechten en/of aanspraken jegens Leverancier ontlenen.
3. Prijzen
3.1 De prijzen van de Leverancier zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere belastingen. De kosten verband houdend met transport, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere heffingen of belastingen zijn voor rekening van de Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Voor zover niet schriftelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, geldt een prijs, die in een aanbieding/offerte/orderbevestiging door de Leverancier is vermeld of anderszins tussen partijen is overeengekomen of vastgelegd.
3.3. Tenzij de Leverancier heeft aangegeven dat de prijzen vast zijn, heeft de Leverancier het recht om veranderingen in factoren die van invloed zijn op de kostprijs en de extra kosten genoemd in bovenstaand artikel 3.1 en 3.2 aan de Afnemer door te berekenen.
3.4 Kosten die voor Leverancier aan het eventueel terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan Leverancier aan Afnemer in rekening brengen.
3.5. Verpakkingsmateriaal dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft te allen tijde eigendom van Leverancier en dient door de Afnemer te worden teruggegeven aan de Leverancier. Blijft de Afnemer daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
4. Betaling
4.1 De Afnemer dient de Leverancier te betalen, welke betaling door de Leverancier binnen twintig (20) dagen na de factuurdatum moet zijn ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
4.2. Een klacht met betrekking tot de factuur moet binnen acht (8) dagen na de factuurdatum aan de Leverancier schriftelijk, dat wil zeggen: per aangetekende post of per e-mail, worden gemeld. Daarna wordt de Afnemer geacht te hebben ingestemd met de factuur.
4.3 Bij overschrijding van de betalings- of krediettermijn is de Afnemer in gebreke, zonder dat een nadere kennisgeving vereist is. Bij overschrijding van de betalings- of krediettermijn is de Leverancier gerechtigd de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen over het openstaande bedrag. Leverancier is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen. Vindt volledige betaling van het verschuldigde ook niet plaats binnen een door Leverancier gestelde nadere termijn dan is Leverancier bevoegd de overeenkomst(en) met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd eventuele andere rechten van Leverancier, waaronder in het bijzonder zijn recht op schadevergoeding.
4.4 Alle belastingen, heffingen en andere kosten in verband met betalingen zijn voor rekening van de Afnemer.
4.5 Het indienen van een vordering wegens gebrekkige kwaliteit of een andere klacht schort de betalingsverplichting en andere verplichtingen aan de zijde van de Afnemer niet op en wijzigt of vernietigt deze niet, ongeacht of de vordering of klacht door Leverancier wordt aanvaard.
4.6 De Afnemer heeft niet het recht om (i) korting van welke aard dan ook toe te passen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, (ii) enige vordering te verrekenen en/of (iii) betalingsverplichtingen in mindering te brengen op andere verschuldigde bedragen tussen partijen.
4.7 In het geval ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd, hem surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of in het geval dat Afnemer zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, worden alle vorderingen van Leverancier op de Afnemer onmiddellijk volledig opeisbaar en betaalbaar en heeft de Leverancier het recht om de desbetreffende producten terug te halen. De Afnemer dient de Leverancier de gelegenheid te geven om zijn rechten te effectueren.
Buitengerechtelijke kosten
4.8 Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen) opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van onderhandelingen en handelingen ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure komen voor rekening van de Afnemer. De Afnemer zal Leverancier zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.
Onverminderd Leverancier’s recht volledige vergoeding van de in dit artikellid bedoelde kosten en de in artikel 4.3 bedoelde rente te vorderen en onverminderd Leverancier’s overige rechten op grond van de overeenkomst, deze voorwaarden en de wet, heeft Leverancier in geval van verzuim van de Afnemer in ieder geval recht op de bedragen ter zake van incasso conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) van het Besluit van 27 maart 2012,
houdende regels ter normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
5. Levering
Incoterms
5.1 Tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft verklaard, geschieden alle leveringen Free Carrier (FCA) op de locatie waar Leverancier gevestigd is, dan wel op een andere door de Leverancier aangegeven locatie. De term Free Carrier (FCA) heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in de nieuwste versie van de INCOTERMS, als gepubliceerd door de International Chamber of Commerce te Parijs, Frankrijk, op het tijdstip van sluiting van de desbetreffende overeenkomst, als beschreven in bovenstaand artikel 2.
5.2 Vermelde levertijden zijn indicatief en binden de Leverancier niet. De Leverancier dient deze termijnen zoveel als mogelijk te respecteren.
5.3 Enkele overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen enkel recht op schadevergoeding, ontbinding of opzegging van (een deel van) de overeenkomst.
5.4 De Leverancier mag de zaken in gedeelten leveren indien de zaken niet in voldoende mate op voorraad of te produceren zijn. Leverancier stelt Afnemer hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte.
5.5 Op Afnemer rust een afnameplicht. Wanneer de Afnemer de zaken niet (tijdig) in ontvangst neemt, is de Afnemer in verzuim zonder dat een nadere kennisgeving vereist is. In dat geval heeft de Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of aan een derde te verkopen. De Afnemer is als vergoeding de koopprijs vermeerderd met rente en kosten verschuldigd.
Eén en ander laat eventuele andere rechten van Leverancier jegens Afnemer onverlet.
5.6 Gebreken aan de geleverde zaken, of een deel daarvan, geven de Afnemer niet het recht om de hele levering van zaken of andere (toekomstige- of deel) leveringen van zaken te weigeren.
5.7 De Leverancier regelt alleen dat de zaken tijdens vervoer en/of opslag zijn verzekerd wanneer dat op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Leverancier geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Afnemer volledig aan al zijn verplichtingen ter zake van alle op grond van de overeenkomst, alsmede op grond van iedere andere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, geleverde of te leveren zaken heeft voldaan, de verplichtingen van de Afnemer wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen daaronder uitdrukkelijk begrepen. De zakenrechtelijke werking en gevolgen van voormeld eigendomsvoorbehoud voor zaken die voor uitvoer uit Nederland zijn bestemd, worden beheerst door het recht van het land van bestemming..
6.2. Zaken geleverd onder eigendomsvoorbehoud mogen niet door de Afnemer worden verkocht, verpand of bezwaard. Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom op grond van de wet nog bij Leverancier rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren.
In geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of liquidatie dient de Afnemer de deurwaarder die het beslag uitvoert, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk van de (eigendoms-)rechten van de Leverancier in kennis te stellen en de Leverancier onverwijld schriftelijk te informeren.
6.3 Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot leveren van zaken en/of het verrichten van diensten niet nakomt, is Leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare dwangsom van 1000 euro per dag dat Afnemer in gebreke blijft. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer. Tevens kan de Leverancier ervoor kiezen het verschil tussen de contractwaarde en de marktwaarde op het moment dat de zaken worden teruggenomen in rekening te brengen bij Afnemer.
7. Voedselveiligheid, keuring en reclame
Voedselveiligheid
7.1 De Afnemer is verplicht en staat er jegens Leverancier voor in dat hij zich ten aanzien van de door Leverancier geleverde zaken strikt en te allen tijde houdt aan alle voorschriften, instructies en verplichtingen die voortvloeien uit (primair) de bij de zaken behorende specificatie en/of (bewaar-, behandelings-, opslag- en temperatuur)instructies, met dien verstande dat Afnemer in ieder geval op zijn minst zal moeten voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de (nationale en internationale) geldende wet- en regelgeving, alsmede leidraden of instructies vanwege nationale autoriteiten op het terrein van voedselveiligheid, die ten tijde van de levering gelden (o.a. de Algemene Levensmiddelenverordening (EG) nr. 178/2002 en daaruit voortvloeiende Europese - en nationale regelingen en voorschriften (waaronder de Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne ((EG) 852/2004), alsmede de Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen en de daarop geënte Technische documenten die als leidraad dienen voor exploitanten van kant-en-klare levensmiddelen (Guidance document on Listeria monocytogenes shelf-life studies for ready-to-eat foods, under Regulation (EC) No. 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs en Technical guidance document on shelf-life studies for Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods, EU-RL for L. monocytogenes, version 2-november 2008), alsmede de geldende wettelijke veterinaire kwaliteitseisen).
Keuring en reclame
7.2 Afnemer is verplicht de geleverde zaken en de verpakking onmiddellijk bij levering op eventuele tekorten en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te (doen) controleren (ingangscontrole). Tevens dient de Afnemer ingeval van monstername van elk monster (dat aanleiding geeft tot reclamatie) een extra verzegeld exemplaar te bewaren voor de Leverancier en de Leverancier per omgaande in kennis te stellen van enig gebrek of enige afwijking (in hoeveelheid, kwaliteit of anderszins).
7.3 In geval van tekorten of waarneembare gebreken (waaronder mede begrepen een onjuiste temperatuur van de geleverde zaken) dient de Afnemer onmiddellijk na levering van de zaken schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan hij al zijn rechten ter zake van die tekorten en/of gebreken verliest. Onverminderd het voorafgaande, dienen reclames over de kwaliteit van geleverde zaken Leverancier uiterlijk binnen 24 uur na levering c.q. aanbieding ter levering schriftelijk te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de Afnemer ter zake van de kwaliteit van de betreffende zaken geen enkele aanspraak meer jegens Leverancier kan doen gelden.
7.4 In het geval dat gebreken niet bij of aansluitend aan levering waarneembaar zijn (waaronder mede begrepen niet waarneembare gebreken aan bevroren zaken), dient de Afnemer onmiddellijk na ontdekking van die gebreken schriftelijk te reclameren, een en ander onder opgaaf van reden(en) waarom het gebrek niet bij of aansluitend aan levering waarneembaar was. Onverminderd het gestelde in de voorafgaande volzin, heeft de Afnemer niet langer het recht te reclameren indien hij niet binnen 24 uur na ontdekking van de gebreken, althans binnen 24 uur vanaf het moment waarop hij de gebreken redelijkerwijs hadden kunnen ontdekken, schriftelijk heeft gereclameerd.
7.5 Bij de in lid 3 en 4 genoemde reclamatie dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd waaruit de specificatie, aard en omvang van de gebreken blijkt. Zaken met betrekking tot welke de Afnemer een gebrek of afwijking heeft gemeld, dienen op een geschikte locatie beschikbaar te worden gehouden voor inspectie door of namens de Leverancier, zonder dat deze zijn gebruikt, gemengd of verwerkt. Desgevraagd dient de Leverancier, zijn verzekeraar of een aangewezen vertegenwoordiger namens de Leverancier of zijn verzekeraar onmiddellijk toegang tot de zaken te krijgen, alsmede alle medewerking vereist om het gestelde gebrek te onderzoeken.
7.6 Onverminderd het in artikel 7.3 en 7.4 gestelde, kan de Afnemer in ieder geval generlei aanspraak meer doen gelden nadat hij geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, deze zaken heeft be- of verwerkt, al dan niet be- of verwerkt aan derden heeft (door)geleverd of aan derden in gebruik heeft gegeven dan wel de zaken im- of expliciet heeft geaccepteerd.
7.7 Ook in geval de Afnemer tijdig heeft gereclameerd, blijft zijn verplichting tot betaling van de op de zaken betrekking hebbende factu(u)r(en) en afname en betaling van eventuele overige bestelde zaken (ook van dezelfde soort) onverminderd bestaan.
7.8 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent (natuurlijk gewichtsverlies) bedraagt.
Gewichtsverlies kan in dit verband slechts door de Afnemer worden aangetoond met een officiële weegbrief waaruit blijkt dat weging bij of direct in aansluiting op de aflevering op een daartoe geijkte weegschaal heeft plaatsgevonden.
Indien Afnemer de hem te leveren zaken zelf bij Leverancier afhaalt, stelt Leverancier hem desgevraagd in de gelegenheid die zaken bij Leverancier te wegen of in zijn aanwezigheid te doen wegen. In deze gevallen worden
klachten over gewichtsverlies door Leverancier alleen aanvaard, voor zover er een weging voorafgaand aan levering bij Leverancier heeft plaatsgevonden.
7.9 Indien de klacht correct is ingediend en behoorlijk is aangetoond dat de zaken gebrekkig zijn, zal indien redelijk de Leverancier de zaken kosteloos vervangen, tegen terugzending van de gebrekkige zaken, door een prijskorting overeen te komen of, naar keuze van de Leverancier, te crediteren.
Tot het kosteloos vervangen is Leverancier echter alleen gehouden wanneer Afnemer aantoont dat de tekortkoming het directe gevolg is van een omstandigheid die aan Leverancier is toe te rekenen. Leverancier heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van een beweerde tekortkoming te doen. Afnemer is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van verval van al zijn rechten in verband met de tekortkoming. Leverancier is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen, maar desgevraagd stelt Afnemer de vervangen zaken onverwijld ter beschikking van Leverancier.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien en voor zover Afnemer tijdig en terecht reclameert, als bedoeld in artikel 7.3/7.4, is de aansprakelijkheid van de Leverancier (voor gestelde toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, non-conformiteit dan wel uit onrechtmatige daad jegens de Afnemer, of op welke grondslag dan ook) per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot de netto factuurwaarde van de desbetreffende levering, met een maximum van EUR 25.000 of het equivalent daarvan in een andere valuta per datum van betaling. Meerdere gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak worden in dit verband als reeks van samenhangende gebeurtenissen begrepen en voorts als één gebeurtenis aangemerkt.
8.2 De Leverancier is onder geen enkele omstandigheid jegens de Afnemer of een andere persoon aansprakelijk voor bijzondere, bijkomende of indirecte schade, gevolgschade of punitieve schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, schade in de vorm van verlies van goodwill, omzetderving, winstderving, werkonderbreking, productieverstoring, niet-gespecifieerde of forfaitaire claims, dwangsommen, boetes, beschadiging van andere zaken of anderszins, ongeacht of de desbetreffende schade voortkomt uit of in verband staat met een schending van een garantie, contractbreuk, een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid of anderszins.
8.3 Ieder vorderingsrecht jegens de Leverancier vervalt na het verstrijken van één jaar na de (beoogde) leveringsdatum.
8.4 De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade geleden door derden (niet zijnde de Afnemer of zijn werknemers) in verband met de zaken geleverd door de Leverancier, het gebruik daarvan of anderszins. De Afnemer zal de Leverancier tegen dergelijke vorderingen vrijwaren en op eerste schriftelijk verzoek schadeloos stellen.
8.5 De Afnemer dient volledige en juiste gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot de heffing van BTW in verband met intracommunautaire transacties. Wanneer de Afnemer hiermee in gebreke is, dient de Afnemer de Leverancier te vrijwaren tegen alle gerelateerde vorderingen en verliest hij het recht om ter zake een vordering tegen de Leverancier aanhangig te maken.
9. Overmacht
9.1 Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake wanneer de Leverancier zijn verplichtingen niet behoorlijk en tijdig kan nakomen als gevolg van een voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met inbegrip van doch niet beperkt tot: (a) natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging, terreuraanslagen, oproer, ernstige onlusten; (b) stagnatie in de aanvoer van grondstoffen of de verzending van een eindproduct, daaronder mede begrepen dierziektes en epidemieën; (c) ziekte van een zodanig aantal medewerkers dat nakoming redelijkerwijs niet mogelijk is; (d) stakingen, arbeidsconflicten, uitsluiting of vergelijkbare acties binnen of tegen de Leverancier, haar (toe)leveranciers of niet-ondergeschikten; (e) andere problemen in productie of levering bij de Leverancier of zijn (toe)leveranciers en/of problemen met eigen vervoer of vervoer uitgevoerd door derden; (f) schade aan de productie als gevolg van brand, storm of andere extreme onvoorziene oorzaken; (g) iedere maatregel genomen door of vanwege een nationale of internationale gezagsdrager.
9.2 De Leverancier dient de Afnemer zo spoedig mogelijk van (mogelijke) overmachtssituaties in kennis te stellen.
9.3 In geval van overmacht in de zin van art. 9.1 hierboven, heeft Leverancier het recht een door de overmachtsituatie geraakte overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang bij schriftelijke mededeling te beëindigen zonder tot enige vergoeding verschuldigd te worden.
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het VN Verdrag van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
10.2 Van alle geschillen, ongeacht of deze voortvloeien uit een overeenkomst of anderszins neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarin Leverancier is gevestigd, behoudens het recht van Leverancier een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde Nederlandse rechter.
10.3
a) Onverminderd artikel 10.2 kunnen, indien Afnemer niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, tevens worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
b) De plaats van arbitrage zal zijn Amsterdam.
c) De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
d) Het scheidsgerecht zal beslissen als goede personen naar billijkheid.
- - - -
N.B. In de vertalingen van deze voorwaarden dient als art. 10.3 opgenomen te worden:
“10.4 De Nederlandse versie van deze voorwaarden prevaleert boven vertalingen..”